Pozor! Od 1.8.2012 jsou stránky přesunuty na www.windyghoul.cz


CZFree Matějov je síť, která začínala ve vesničce Matějov rozvodem internetu pro všechny ke, kterým nebylo možno dostat lepší internet než GSM a CDMA. Největší problém nastal, když měl být signál rozšířen z Dolního Matějova do Horního Matějova. Tento problém se však překonal a mohlo se pokračovat dále směrem Nechvalicko.
Síť začínala nabízet internetové připojení s rychlostí 1Mb/s za 350 Kč ovšem s kvalitní odezvou, která u mobilní technologie nebyla. Už tehdy se dalo výtečně telefonovat přes internet.
Nyní je prakticky celé Nechvalicko pokryto signálem CZFree Matějov a síť se ubírá směrem Petrovicko, Sedlčansko a Sedlec-Prčicko. Několikrát jsme navýšili konektivitu u koncových zákazníků. Poslední navýšení bylo na 4-17Mb u nejmenšího tarifu. V roce 2010 jsem zprovoznili dvě webové kamery, které mají sloužit pro monitoring aktuálního počasí a také jsme pro uživatele zpřístupnili grafy z meteostanice, která je umístěna přímo v Matějově.
CZFree Matějov je síť, která se liší od ostatních poskytovatelů internetu především tím, že je otevřena všem uživatelům, kteří by chtěli zasahovat do dění a vývoje sítě. Dále síť spadá do neziskového projetu CZFree.Net, kde mohou uživatelé sdílet data mezi sebou prakticky za minimální zřizovací poplatky a také platí to, že CZFree Matějov je nevýdělečnou sítí, která se především snaží internet rozvádět kvalitněji než výděleční poskytovatelé. Měsíční platby se především odvíjí od ceny konektivity, kterou nakupujeme, a není zrovna nejlevnější. Proto máme zaveden systém tarifů a ne systém sdílené linky. Systém tarifů umožní všem připojeným uživatelům mít skutečně rychlost, kterou si zakoupí. Nemáme žádné teoretické rychlosti ani žádné rychlosti „až několik Mb“.
Naše inteligentní QoS zajišťuje akceleraci při načítání webových stránek, umožní krátké odezvy pro online hráče a především zajišťuje výbornou kvalitu internetové telefonie VOIP.
Naší vizí do budoucnosti je především plně profesionalizovat síť nasazováním 10GHz spojů a navyšováním konektivity do internetu. Naše síť je stále otevřena pro nové zákazníky.
Jsme relativně malá síť, která se ale snaží promluvit do dění zdejší konkurence. Jsme přesvědčení, že dobrá síť je taková, která se věnuje svým uživatelům a tedy má cca do 1000 uživatelů. Nechceme se řadit do sítí, které se pyšní velkým počtem zákazníků na úkor nízké kvality a velmi neosobnímu přístupu k uživatelům.


Všeobecné obchodní podmínky smlouvy CZF Matějov o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

1) Poskytovatelem jsou zajišťovány související servisní služby k zajištění přístupu k síti CZF Matějov, včetně možnosti dodání příslušného vhodného klientského zařízení. Konkrétní specifikace je uvedena na webových stránkách internet.matejov.eu , případně na telefonický dotaz, či na adrese sídla poskytovatele. Servisní služby vč. související technické podpory je možné objednat kdykoliv na e-mail kontaktní osoby poskytovatele, popř. během dne na telefonních číslech kontaktní osoby poskytovatele.

2) Aktuální informace o všech platných cenách veřejně dostupných služeb elektronických komunikací jsou uváděny na internetových stránkách poskytovatele internet.matejov.eu. V případě zvýšení ceny je poskytovatel o této skutečnosti vyrozumět způsobem uvedeným v odstavci 10) těchto všeobecných obchodních podmínek.

3) Vyúčtování ceny poskytnutých služeb elektronických komunikací dle objednaného tarifu bude prováděno měsíčně. Předmět a cena služeb bude uživateli sdělována formou dokladu (zpravidla faktura), který bude v den vystavení k dispozici na zabezpečených stránkách uživatele intra.matejov.czf (přístup je možný pouze po přihlášení ze sítě matejov.czf), a to po skončení zúčtovacího období, zpravidla do 3 dnů. Zúčtovací období začíná vždy prvním kalendářním dnem v měsíci, zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Splatnost dokladu za zúčtovací období je běžně ve lhůtě 10 dnů ode dne vystavení nebo odeslání faktury, nejdéle však do data splatnosti uvedeného na dokladu, které není kratší než uvedená desetidenní lhůta. Uživatel se zavazuje provádět úhrady na bankovní účet vedený u Fio, družstevní záložna, č.ú. 2100066102/2010, v.s. je číslo smlouvy. V případě prodlení s placením, tj. nezaplacení po lhůtě splatnosti uvedené na dokladu vyúčtování, má poskytovatel právo službu do tří dnů ukončit. Dojde-li opakovaně k prodlení s placením má poskytovatel právo požadovat platbu zálohy před započetím či ukončením zúčtovacího období. V případě možnosti uplatnění uvedeného práva ukončení služby do tří dnů, poskytovatel na tuto skutečnost upozorní uživatele zprávou na e-mail, popř. SMS zprávou na tel.č. mobilního telefonu, pokud bylo uživatelem ve smlouvě uvedeno, a to ve lhůtě tří dnů před ukončením služby.

4) V případě ukončení služby z důvodu nezaplacení poskytnutých služeb dle této smlouvy, dojde k obnovení služeb nejdříve po uhrazení celkového splatného závazku. Dodatečnou úhradu závazku oznámí uživatel poskytovateli, který po ověření této skutečnosti neprodleně službu obnoví.

5) Ukončení služby je uživatel povinen oznámit poskytovateli a poskytovatel tuto skutečnost bezodkladně potvrdit. Jednoměsíční výpovědní lhůta začíná počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být provedena písemnou formou.

6) Uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Reklamaci na vyúčtování ceny a na poskytovanou veřejně dostupnou službu je uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Podání reklamace na vyúčtování ceny nemá odkladný účinek. Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese sídla poskytovatele, nebo elektronicky na e-mail poskytovatele, popř. na předem dohodnutém osobním jednání oprávněných osob smluvních stran. Přijetí reklamace poskytovatel neprodleně potvrdí.

7) V případě, že objednaná služba nebude vůbec dostupná v kalendářním dni minimálně v době 7.00-20.00 hod, nebude poskytovatelem za takový den (dny) zpoplatněna. Nebude-li služba poskytována v kvalitě a parametrech dle objednaného tarifu, má uživatel právo na sníženy ceny odpovídající příslušnému tarifu, nebude-li služba poskytnuta v kvalitě a parametrech žádného z uvedených tarifů v ceníku, nebude služba za takový den (dny) zpoplatněna. Uvedené vady poskytovaných služeb lze uplatnit pouze, že se jedná o vady vzniklé na straně poskytovatele. Uživatel nemá právo na náhradu jiné škody, která uživateli může vzniknout přerušením či snížením kvality poskytovaných služeb. Poskytovatel neodpovídá za krátkodobé výpadky a snížení kvality poskytované služby, které nemůže ovlivnit. Rovněž neodpovídá za výpadky způsobené přerušením dodávky el. energie. Poskytovatel neodpovídá za výpadky služeb způsobené přírodním živlem, ani za způsobené jiné škody přírodním živlem související se zařízením telekomunikační sítě, kterým nemohl zabránit. O plánovaných přerušení dostupnosti služeb (delších jak 15 minut v kalendářním dni), poskytovatel zpravidla min. 1 týden předem vyrozumí uživatele oznámením na stránkách internet.matejov.eu .

8) O sporech, na kterých se smluvní strany nedohodnou a vyplývají z povinností nebo na základě zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění p.p., rozhoduje Český telekomunikační úřad, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu (ust.§ 129 téhož zákona).

9) Z uzavřené smlouvy nevyplývají žádné smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností.

10) Poskytovatel je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro uživatele představuje jejich zhoršení, vyrozumět uživatele o této změně. O uvedené změně bude uživatel informován na stránkách internet.matejov.eu se současným zasláním zprávy o změně podmínek na e-mail, popř. SMS zprávou na tel.č. mobilního telefonu, pokud bylo uživatelem ve smlouvě uvedeno. Uživatel má právo vypovědět smlouvu na základě oznámení o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, které představuje jejich zhoršení.

11) Změny smlouvy jsou platné a účinné písemně s podepsáním obou smluvních stran.

12) Uživatel se zavazuje využívat veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a dobrými mravy. Uživatel je povinen vyvarovat se jakékoliv činnosti, která by vedla k narušování serverů, mailboxů a počítačů jiných uživatelů sítě internet. Zejména se jedná o činnosti jako je spaming, hacking, šíření virů, trojských koňů a pod. Uživatel nesmí neodborně zasahovat do nastavení koncového zařízení, připojovat neohlášená a technicky nezpůsobilá zařízení. Uživatel se zavazuje sdělit údaje o typu jeho klientského zařízení umožňující přípojení k síti poskytovatele, zejména nahlásit MAC adresu tohoto síťového zařízení. Úmyslné provádění výše uvedené činnosti, které se měl uživatel vyvarovat, může být důvodem k přerušení a až k vypovězení smlouvy.

13) Připojení do sítě CZF Matějov je určeno pro jednu domácnost, pokud nebude dohodnuto jinak. V domácnosti není omezen počet připojených PC a dalších koncových zařízení k síti CZF Matějov.


Rozhraní datových služeb

Aktualizováno 3.10.2011

Rozhraní, Konektor, Specifikace a technické charakteristiky

Metalické
10Base-T RJ-45 IEEE 802.3, ANSI/TIA/EIA-568-B, IEC 60603
100Base-TX RJ-45 IEEE 802.3, ANSI/TIA/EIA-568-B, IEC 60603
1000Base-T RJ-45 IEEE 802.3, ANSI/TIA/EIA-568-B, IEC 60603

Bezdrátové
WiFi 2,4 GHz a 5 GHz N/A IEEE 802.11a/b/g/nDokumenty:


(pdf) Osvědčení od ČTU
(pdf) Vzorová smlouva
(pdf) Všeobecné podmínky k tiskuJak se chovat v síti CZF Matějov:

1. Je-li to možné, stahujte větší soubory (více jak 1GB) v nočních hodinách.
2. Nesnažte se někomu "nabourat" do počítače. Za tento prohřešek můžete být vyloučeni ze sítě CZFM.
3. Stahujte pravidelně aktualizace k vašemu operačnímu systému (používejte aktuální Windows a Linux). Zabráníte tím množení virů.
4. Úmyslné pouštění virů do sítě je protizákonné. Za tento prohřešek můžete být vyloučeni ze sítě CZFM.
5. V síti P2P nesdílejte obsah chráněný autorským právem. Každý má odpovědnost za svůj sdílený obsah. CZF Matějov nezodpovídá za sdílený obsah.
6. Pokud budete mít problém, hlaste ho přímo k nám a neschovávejte si ho pro sebe (hlaste, co nejaktuálněji, potom je velká naděje na jeho vyřešení).Jak se připojit? – malý návod

Nejideálnější a nejrychlejší forma je „vše si udělám sám(a)“. Pokud vše budu dělat sám(a), nemusí být funkčnost plně zajištěna. Prvním předpokladem dobré funkčnosti je mít na vysílač přímou viditelnost. Horší to je, když je viditelnost přes strom, nebo přes les. Připojení fungovat může i nemusí, záleží na okolnostech. Druhým předpokladem je používat osvědčené komponenty, například zakoupené kvalitní antény a koncové stanice, které jsou zaběhlé. V poslední řadě by měl být signál alespoň 20 SNR (ve windows „dvě čárky“ signálu).Zařízení by mělo být i dobře zabezpečeno proti větru a dešti. Pokud budu mít doma zapojeno vícero zařízení, musím čekat i pokles přenosové rychlosti. Pokud budu potřebovat radu, mohu se obrátit na technickou podporu. Kompletní instalaci je možno provést za poplatek.Doporučená sestava

Jako aktivní prvek doporučuji Router-Board od Mikrotiku. Pokud je třeba něco levnějšího doporučil bych (UBNT, TP-Link, WRT) - pokud použijete tyto zařízení, nemůžeme Vám zaručit vyšší rychlost než 1Mb/s a celkovou stabilitu připojení. Můžete koupit i pouze bezdrátovou kartu do PC, která podporuje WEP a WPA. Propojovací kabel zařízení->anténa doporučuji používat do délky 5m. Jako anténu bych doporučil značky PacificWireless, MaxLink, Jirous. Zisk dle vzdálenosti a naměřeného signálu.
Po dohodě mohu zařízení nakoupit.Co se u nás používá u zákazníka?

Pro instalace u bezdrátové technologie 2,4GHz do 500m a do 1km, používáme externí anténu od firmy Waveant 14 a 19 dB.

K anténě připojujeme router od Mikrotiku v kovové krabičce.

Z routeru je možno už připojit domácí počítače.
Pro instalace u bezdrátové technologie 5GHz do 1km používáme 5GHz bezdrátový set od MaxLinku s routerboardem Mikrotik přímo za anténou.

Pro větší vzdálenosti je použita anténa od Cyberbajtu.

Pro instalace u bezdrátové technologie 5GHz na větší vzdálenosti (do 3km) používáme externí anténu od firmy MaxLink se ziskem 29 dB.

K anténě připojujeme router od Mikrotiku v kovové krabičce.

Pro ještě náročnější podmínky můžeme přidělat k anténě kryt, který chrání anténu před mrazem a větrem.Internetové telefonování VOIP

Snažíte se ušetří skoro na všem? Hodně telefonujete v ČR i do zahraničí? Internetová telefonie je přesně pro Vás. Stačí vlastnit VOIP telefon, nebo VOIP bránu. Dále potřebujete přístup na internet (tarif "Standard" postačí). Posledním krokem je zaregistrování telefonního čísla u VOIP operátora (802.cz, Fayn, Casablanca , Eri,...) Někteří operátoři VOIP mohou volat na ostatní VOIP operátory zdarma.
Po zaregistrování u operátora dostanete tel číslo v klasickém tvaru a možnost volání do všech poskytovatelů telefonie (o2,Vodafone, T-Mobile, Ufon,...).Doporučené programy

Předem bych rád upozornil, že programy doporučuji a nechci je nikomu vnucovat.
Pro prohlížení internetových stránek doporučuji program Mozilla Firefox. Pro stahování pošty Thunderbird. Pro ICQ a jiné protokoly: Miranda, Pidgin, Trillian. Pro Skype: Skype. Pro internetovou telefonii používejte HW telefon. Pokud chcete program, doporučil bych Ekigu. Pro detekci virů můžete používat Avast Home Edition.
Všechny zmíněné programy jsou zdarma ke stažení.